medezeggenschap

Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. Het medezeggenschapsrecht is geregeld in de wet medezeggenschap op scholen. De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van de schooldirectie. Dit beleid is  van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad (MR), die elke school verplicht moet hebben.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen, te weten: de oudergeleding en de personeelsgeleding. Om te zorgen dat beide partijen evenveel stemmen hebben dienen er net zoveel ouders als personeelsleden in de MR te zitten. Hoeveel mensen zitting hebben in de MR is wettelijk geregeld en hangt af van de grootte van de school.

De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt ouders, de personeelsgeleding vertegenwoordigt de teamleden. De medezeggenschapsraad op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeelsleden meepraten, adviseren en meebeslissen over het schoolbeleid.

De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, schooltijden, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de veiligheid op school en de schoolbegroting.

De MR heeft drie belangrijke rechten: instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. Het initiatiefrecht kan altijd worden ingezet. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld instemmen met het schoolplan, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp op school. Over een aantal andere zaken heeft de MR adviesrecht, bijvoorbeeld over de vakantieregeling, de formatie of over het aanstellen van een nieuw directielid, indien van toepassing. De MR vergadert ongeveer 6 á 7 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk.


MR leden in het schooljaar 2020-2021

Oudergeleding
Daan Schuijt, voorzitter
Annemarie McDonagh
Matti  van Schooneveld 

Personeelsgeleding
Marleen de Grijff, leerkracht Nova
Marij Daemen, leerkracht groep 3
vacature


Beste ouders,

Mijn naam is Matti van Schooneveld, vader van 2 jongens op de Anne Frank. Sinds het nieuwe schooljaar ben ik actief binnen de medezeggenschapsraad van onze school. Met veel plezier denk ik mee met zaken die de leerlingen en medewerkers van de school aan gaan. Doel is om daarbij een veilige, prettige en leerzame omgeving voor iedereen te creëren. U kunt bij mij terecht met vragen en ideeën die u graag besproken ziet worden met de medewerkers en leerlingen. Schroom niet om mij even aan te spreken, wanneer u mij rond het schoolplein aantreft.

Met vriendelijke groet.


 

OBS Anne Frank in beeld

Locatie

Route
Powered by BasisOnline